ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโรงเรียนโนนกอกวิทยา อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ชื่ออาจารย์ : นางอนุตตรีย์ ศรีลาศักดิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2560,16:23  อ่าน 173 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนโนนกอกวิทยา อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ชื่ออาจารย์ : นางอนุตตรีย์ ศรีลาศักดิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2560,16:22  อ่าน 154 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์1 ว21101 เรื่อง สารละลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายพิเดช ระภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2560,12:16  อ่าน 159 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูดีศรีเกษตร" ประจำปี ๒๕๖๐
ชื่ออาจารย์ : นางละม่อม กรุมรัมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2560,12:23  อ่าน 82 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูดีศรีเกษตร" ประจำปี ๒๕๖๐
ชื่ออาจารย์ : นายสำเริง ทัดไทย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2560,12:23  อ่าน 94 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูผู้ฝึกสอนดีเด่น" ด้านกีฬา ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐
ชื่ออาจารย์ : นายประมวล คิดควร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2560,12:16  อ่าน 99 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูผู้ฝึกสอนดีเด่น" ด้านกีฬา ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐
ชื่ออาจารย์ : นายจีรพัฒน์ ดีสนิท
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2560,12:15  อ่าน 122 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูผู้ฝึกสอนดีเด่น" ด้านกีฬา ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรรณทิวา หนูหล้า
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2560,12:15  อ่าน 103 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูผู้ฝึกสอนดีเด่น" ด้านกีฬา ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐
ชื่ออาจารย์ : นายสุพจน์ ฐิติวรการณ์กูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2560,12:14  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูผู้ฝึกสอนดีเด่น" ด้านกีฬา ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐
ชื่ออาจารย์ : นางกาญจนาวดี คิดควร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2560,12:14  อ่าน 125 ครั้ง
รายละเอียด..