ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอาทิตยา คงโนนกอก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2561,18:12  อ่าน 275 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูฝึกสอนการประกวดละครภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต้น "เหรียญทองแดง" ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอาทิตยา คงโนนกอก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2561,17:52  อ่าน 180 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูฝึกสอนการประกวดละครภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต้น "รางวัลชนะเลิศ" สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอาทิตยา คงโนนกอก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2561,17:51  อ่าน 167 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอาทิตยา คงโนนกอก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2561,17:51  อ่าน 204 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีเด่น ปี 2555
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอาทิตยา คงโนนกอก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2561,17:50  อ่าน 166 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด สร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนโนนกอกวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ชื่ออาจารย์ : นายประมวล คิดควร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2561,13:06  อ่าน 248 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโนนกอกวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ชื่ออาจารย์ : นายประมวล คิดควร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2561,13:05  อ่าน 206 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนโนนกอกวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ชื่ออาจารย์ : นายประมวล คิดควร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2561,13:04  อ่าน 197 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโรงเรียนโนนกอกวิทยา อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ชื่ออาจารย์ : นางอนุตตรีย์ ศรีลาศักดิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2560,16:23  อ่าน 379 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนโนนกอกวิทยา อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ชื่ออาจารย์ : นางอนุตตรีย์ ศรีลาศักดิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2560,16:22  อ่าน 340 ครั้ง
รายละเอียด..