ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอาทิตยา คงโนนกอก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2561,18:12  อ่าน 391 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูฝึกสอนการประกวดละครภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต้น "เหรียญทองแดง" ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอาทิตยา คงโนนกอก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2561,17:52  อ่าน 285 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูฝึกสอนการประกวดละครภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต้น "รางวัลชนะเลิศ" สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอาทิตยา คงโนนกอก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2561,17:51  อ่าน 253 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอาทิตยา คงโนนกอก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2561,17:51  อ่าน 290 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีเด่น ปี 2555
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอาทิตยา คงโนนกอก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2561,17:50  อ่าน 239 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด สร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนโนนกอกวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ชื่ออาจารย์ : นายประมวล คิดควร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2561,13:06  อ่าน 331 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโนนกอกวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ชื่ออาจารย์ : นายประมวล คิดควร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2561,13:05  อ่าน 346 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนโนนกอกวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ชื่ออาจารย์ : นายประมวล คิดควร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2561,13:04  อ่าน 301 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์1 ว21101 เรื่อง สารละลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายพิเดช ระภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2560,12:16  อ่าน 482 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูดีศรีเกษตร" ประจำปี ๒๕๖๐
ชื่ออาจารย์ : นางละม่อม กรุมรัมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2560,12:23  อ่าน 353 ครั้ง
รายละเอียด..