ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางสมประสงค์ พื้นชัยภูมิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2564,14:00  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางอรุณี โสส้มกบ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2564,13:38  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางสุรีรัตน์ ลอยจันทึก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2564,10:53  อ่าน 805 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางลำใย พงษ์โพธิ์ชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2564,10:04  อ่าน 452 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกวรรณ หนูโพนทา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2564,09:56  อ่าน 565 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอังศดา ประทุมแก้ว
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2564,09:53  อ่าน 631 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางวัชราภรณ์ เรืองหิรัญวนิช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2564,09:51  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิตพล กมลสินธุ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2564,09:48  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นายชัยวริตร งามภูเขียว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2564,09:46  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นายสำเริง ทัดไทย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2564,09:38  อ่าน 71 ครั้ง
รายละเอียด..