ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางนันทพร ระภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2566,07:16  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีเกษตร ปีพุทธศักราช 2560
ชื่ออาจารย์ : นางตัญญุลักษณ์ หัสดร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2565,13:55  อ่าน 93 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์) ประจำปี 2565
ชื่ออาจารย์ : นางราตรี งาชัยภูมิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2565,20:28  อ่าน 161 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการอบรม: หลักสูตรเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมพ์อร ขุนโนนเขวา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2565,12:31  อ่าน 170 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการอบรม:การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมพ์อร ขุนโนนเขวา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2565,12:30  อ่าน 172 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ 2/2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมพ์อร ขุนโนนเขวา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2565,12:16  อ่าน 167 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 2/2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมพ์อร ขุนโนนเขวา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2565,12:15  อ่าน 163 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ทะเบียนสื่อการเรียนรู้ 2/2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมพ์อร ขุนโนนเขวา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2565,12:14  อ่าน 165 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ 1/2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมพ์อร ขุนโนนเขวา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2565,23:30  อ่าน 532 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติ เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโนนกอกวิทยา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ประกอบบทเรียนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นายพิเดช ระภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2565,20:43  อ่าน 2167 ครั้ง
รายละเอียด..