เพลงมาร์ชโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนโนนกอกวิทยา

โดย ด.ต.โกวิทย์  คงโนนกอก

      โนนกอกวิทยา วิชาก้าวนำ รักวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทั้งประเพณี
สามสถาบัน เรายึดมั่นตราบชั่วชีวี จงรักภักดี ยิ่งกว่าชีวีของตน
เรียนดี กีฬาเด่น เน้นสามัคคี คุณธรรมดีตรึงฤดี พวกเราทุกคน
ขยันพากเพียร ด้านการเรียนเราหมั่นฝึกฝน เป็นทางสร้างคน สร้างให้ตนนั้นได้ดี

    * แสงเทียนส่องกลางป่า เพิ่มปัญญาให้รู้กว้างไกล รักษาเกียรติและวินัย ขจรไกลอย่างมีศักดิ์ศรี
ชื่อ น.ก. ยืนยงจะดำรงสรรค์สร้างความดี มิให้ใครมาย่ำยี เรามีวิชาช่วยนำ

       ธรรมะจารี สุขัง เสติ สุขนั้นย่อมมี ทุกชีวีที่ประพฤติธรรม เลือดฟ้าแดง คงเข็มแข็ง ร่มเย็น ชื่นฉ่ำ
โนนกอกวิทยา ช่วยนำ ชี้เส้นทางให้ก้าวหน้าไกล (*ซ้ำ)