กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางประสพสุข รติบัณฑิต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสำเริง ทัดไทย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 098-1024885
อีเมล์ : samrerngtadthai@gmail.com

นางเพชรสมัย คิดถูก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0809736759
อีเมล์ : Phetsamai2009@gmail.com