กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางประสพสุข รติบัณฑิต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสำเริง ทัดไทย
ครู คศ.3

นางเพชรสมัย คิดถูก
ครู คศ.2