กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายศราวุธ กุลแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 087-9551983
อีเมล์ : srawuthkulkaew@gmail.com

นางสมส่วน สะอาดถิ่น
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 084-4785927

นางสาวพรรณทิวา หนูหล้า
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0951644767
อีเมล์ : puntiwa266@gmail.com

นางปิยาภรณ์ ม่วงภูเขียว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3