กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายศราวุธ กุลแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสมส่วน สะอาดถิ่น
ครู คศ.3

นางสาวทักษกร ไวแอ็ต
ครู คศ.3

นางสาวราตรี สอนดี
ครู คศ.3

นางสุรีรัตน์ ลอยจันทึก
ครู คศ.1

นางสาวพรรณทิวา หนูหล้า
ครู คศ.1