กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายศราวุธ กุลแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสมส่วน สะอาดถิ่น
ครู คศ.3

นางสาวพรรณทิวา หนูหล้า
ครู คศ.1