ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน


ปีการศึกษา 2565
 
       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จำนวน 127 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 จำนวน 125 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จำนวน 128 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 จำนวน 84 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 จำนวน 81 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 จำนวน 87 คน
  รวม 632 คน
               

ปีการศึกษา 2564
 
       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จำนวน 132 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 จำนวน 132 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จำนวน 121 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 จำนวน 91  คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 จำนวน 94 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 จำนวน 63 คน
  รวม 633 คน
                                      

ปีการศึกษา 2563
       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จำนวน 132 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 จำนวน 130 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จำนวน 117 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 จำนวน 99 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 จำนวน 63 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 จำนวน 94 คน
  รวม 635 คน

        
ปีการศึกษา 2562
      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จำนวน 136 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 จำนวน 129 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จำนวน 155 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 จำนวน 64 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 จำนวน 95 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 จำนวน 51 คน
  รวม 630 คน