ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
  ปีการศึกษา 2555

ชั้น

รวม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

213

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

173

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

182

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

90

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

109

รวม

868

 

 

 ปีการศึกษา 2556

ชั้น

รวม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

208

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

208

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

179

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

120

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

103

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

80

รวม

898

 ปีการศึกษา 2557

ชั้น

รวม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

175

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

220

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

171

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

119

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

117

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

89

รวม

891

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557


 
ปีการศึกษา 2558

ชั้น

รวม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

229

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

183

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

185

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

112

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

109

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

117

รวม

935


 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558