ฝ่ายวิชาการ

นายปัญญา เพียพิมเพิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประมวล คิดควร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางกาญจนาวดี คิดควร
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ