ฝ่ายวิชาการ

ว่าที่ร้อยตรีไพบูลย์ ศรีบุรินทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสำเริง ทัดไทย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายคำขวัญ ขวากภูเขียว
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ