ฝ่ายวิชาการ

นางณัฐธยาน์ รังกลาง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประมวล คิดควร
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางกาญจนาวดี คิดควร
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ