วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
                           โรงเรียนโนนกอกวิทยามุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐาน
                          ภายใต้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
                                        น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 

 
 
ปรัชญา
 
ธมฺมจารี สุขํ เสติ
ผู้ประพฤติธรรม  ย่อมอยู่เป็นสุข