ลูกจ้างประจำ

นายจริด ดีหามแห
พนักงานขับรถ

นายยุพเนตร สมบัติหลาย
พนักงานขับรถ