บุคลากรทางการศึกษา

นายยุพเนตร สมบัติหลาย
ข้าราชการประจำ(พนักงานขับรถ)

นางสุภาพร รจนาสม
พนักงานจ้างตามภารกิจ(เจ้าหน้าที่การเงิน)

นางสาวสนภา กาบคำ
พนักงานจ้างตามภารกิจ(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

นายสงค์ สังฤทธิ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(คนสวน)

นายจักรรินทร์ คำดีตุ่น
พนักงานจ้างตามภารกิจ(นักการภารโรง)

นายกฤษณพงษ์ ยศรุ่งเรือง
พนักงานจ้างตามภารกิจ(นักการภารโรง)