ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 
วันที่ 1 มีนาคม 2530 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สาขา โนนกอก โดยให้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้องเรียน จำนวน 90 คน นายสุบิน มุขแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม เป็นผู้ประสานงาน
 
วันที่ 1 เมษายน 2531 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายเศรษฐา ศรีสุธรรมศักดิ์ เป็นผู้ประสานงาน
 
วันที่ 3 มีนาคม 2532 กรมสามัญได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเป็นเอกเทศชื่อว่า “โรงเรียนโนนกอกวิทยา” และแต่งตั้งให้ นายโกมล เศรษฐชวาลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม มาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ผู้บริหารโรงเรียนโนนกอกวิทยา
 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2532 กรมสามัญมีคำสั่งให้นายชัยณรงค์ ภูมิชัยโยธิน ครูใหญ่โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนโนนกอกวิทยา
 
วันที่ 1 ตุลาคม 2535 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายชัยณรงค์ ภูมิชัยโยธิน ไปดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และมีคำสั่งย้าย นายสุรวิทย์ อาชีวศึกษาคม อาจารย์ใหญ่โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนโนนกอกวิทยา
 
วันที่ 30 ธันวาคม 2537 นายสุรวิทย์ อาชีวศึกษาคม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกอกวิทยา ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ 85/39 ลงวันที่ 16 มกราคม 2538
 
วันที่ 27 ตุลาคม 2541 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งย้าย นายสุรวิทย์ อาชีวศึกษาคม ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
 
วันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2542 คำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ 258/42 ให้นายเศรษฐา ศรีสุธรรมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกอกวิทยา
 
วันที่ 5 มีนาคม 2542 คำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ 109/42 ให้นายเศรษฐา ศรีสุธรรมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกอกวิทยา
 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีคำสั่งแต่งตั้ง นายสุรัตน์ ธรรมประกอบ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกอกวิทยา
 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีคำสั่งแต่งตั้ง นายสิทธิศักดิ์ ลากะสง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกอกวิทยา
 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีคำสั่งแต่งตั้ง นายปัญญา เพียพิมเพิ่ม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกอกวิทยา

 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีคำสั่งแต่งตั้ง นางณัฐธยาน์  รังกลาง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกอกวิทยา

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีคำสั่งแต่งตั้ง ว่าที่ร้อยตรีไพบูลย์  ศรีบุรินทร์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกอกวิทยา
 
ในปัจจุบันโรงเรียนโนนกอกวิทยา เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเขตพื้นที่ บริการ 3 ตำบล ได้แก่ตำบลหนองข่า ตำบลบ้านบัว และตำบลโนนกอก ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายบริหารทั่วไป