กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสนทยา งาชัยภูมิ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวัชราภรณ์ เรืองหิรัญวนิช
ครู คศ.3

นายพิเดช ระภักดี
ครู คศ.3

นางกันทิกา แก้วส่อง
ครู คศ.3

นายพงษ์เจริญ ตุ้มทอง
ครู คศ.3

นางสาวมยุรี เสมาเพชร
ครู คศ.2

นางสาวกิ่งกาญจน์ ต่อติด
ครู คศ.1

นายพิชิตพล กมลสินธุ์
ครู คศ.1

นางสาวพิมพ์อร ขุนโนนเขวา
ครู คศ.1