กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสนทยา งาชัยภูมิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0810735226
อีเมล์ : sontaya@nonkokwittaya.ac.th

นายพิเดช ระภักดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
เบอร์โทร : 0852017564
อีเมล์ : focuspidach@gmail.com

นางกันทิกา แก้วส่อง
ครู คศ.3

นางราตรี งาชัยภูมิ
ครู คศ.3
อีเมล์ : r.sorndee@gmail.com

นางวัชราภรณ์ เรืองหิรัญวนิช
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 087-8037728

นางสาวมยุรี เสมาเพชร
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0982969239
อีเมล์ : mayuree23032521@gmail.com

นางสุรีรัตน์ ลอยจันทึก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
อีเมล์ : leeloy3122@gmail.com

นางสาวกิ่งกาญจน์ ต่อติด
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0839207108
อีเมล์ : gingkarn65@gmail.com

นางสาวพิมพ์อร ขุนโนนเขวา
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0847983316
อีเมล์ : pimon3316@gmail.com

นายอภิสิทธิ์ โสภักดี
ครู

นางจิระประภา บุญทบ
ครูอัตราจ้าง

นายอยุธยา คำสอน
ครูอัตราจ้าง

นายนิธิชาต อาจโยธา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(สาขาวิทยาศาสตร์)

นางสาวศิริลักษณ์ เหล่ากนทา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (สังเกตการสอน)

นางสาวจิระนันท์ ปุริวรรณ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (สังเกตการสอน)