กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสนทยา งาชัยภูมิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวัชราภรณ์ เรืองหิรัญวนิช
ครู คศ.3

นายพิเดช ระภักดี
ครู คศ.3

นางกันทิกา แก้วส่อง
ครู คศ.3

นายพงษ์เจริญ ตุ้มทอง
ครู คศ.3

นางราตรี งาชัยภูมิ
ครู คศ.3

นางสาวมยุรี เสมาเพชร
ครู คศ.2

นางสุรีรัตน์ ลอยจันทึก
ครู คศ.1

นายพิชิตพล กมลสินธุ์
ครู คศ.1

นางสาวกิ่งกาญจน์ ต่อติด
ครู คศ.1

นางสาวพิมพ์อร ขุนโนนเขวา
ครู คศ.1

นางสาวคำขวัญ สระแสง
ครูอัตราจ้าง