กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสนทยา งาชัยภูมิ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวัชราภรณ์ เรืองหิรัญวนิช
ครู คศ.3

นายพิเดช ระภักดี
ครู คศ.3

นางกันทิกา แก้วส่อง
ครู คศ.2

นายจีรพัฒน์ ดีสนิท
ครู คศ.1

นางสาวกิ่งกาญจน์ ต่อติด
ครู คศ.1

นายพิชิตพล กมลสินธุ์
ครู คศ.1