กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสนทยา งาชัยภูมิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0810735226
อีเมล์ : sontaya@nonkokwittaya.ac.th

นางวัชราภรณ์ เรืองหิรัญวนิช
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 087-8037728

นายพิเดช ระภักดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
เบอร์โทร : 0852017564
อีเมล์ : focuspidach@gmail.com

นางกันทิกา แก้วส่อง
ครู คศ.3

นายพงษ์เจริญ ตุ้มทอง
ครู คศ.3

นางราตรี งาชัยภูมิ
ครู คศ.3
อีเมล์ : r.sorndee@gmail.com

นางสาวมยุรี เสมาเพชร
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0982969239
อีเมล์ : mayuree23032521@gmail.com

นางสุรีรัตน์ ลอยจันทึก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
อีเมล์ : leeloy3122@gmail.com

นางปิยาภรณ์ ม่วงภูเขียว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายพิชิตพล กมลสินธุ์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0802067702
อีเมล์ : Pi.citpon@hotmail.com

นางสาวกิ่งกาญจน์ ต่อติด
ครู คศ.1

นางสาวพิมพ์อร ขุนโนนเขวา
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0847983316
อีเมล์ : pimon3316@gmail.com