กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสนทยา งาชัยภูมิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางวัชราภรณ์ เรืองหิรัญวนิช
ครู คศ.3

นายพิเดช ระภักดี
ครู คศ.3

นางกันทิกา แก้วส่อง
ครู คศ.3

นายพงษ์เจริญ ตุ้มทอง
ครู คศ.3

นางราตรี งาชัยภูมิ
ครู คศ.3

นางสาวมยุรี เสมาเพชร
ครูชำนาญการ

นางสุรีรัตน์ ลอยจันทึก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายพิชิตพล กมลสินธุ์
ครู คศ.1

นางสาวกิ่งกาญจน์ ต่อติด
ครู คศ.1

นางสาวพิมพ์อร ขุนโนนเขวา
ครู คศ.1

นางสาวคำขวัญ สระแสง
ครูอัตราจ้าง