ฝ่ายอำนวยการ

นางณัฐธยาน์ รังกลาง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประมวล คิดควร
รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

นางดวงเดือน สุขประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ