กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายชนธีร์ แก่นจักร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 089-0028889
อีเมล์ : chonatee91@gmail.com

นางตัญญุลักษณ์ หัสดร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น
เบอร์โทร : 081-2659815
อีเมล์ : tunyulak2521@gmail.com

นายนิกร สุริโย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0931816818

สุคนธ์ทิพย์ หินเมืองเก่า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
เบอร์โทร : 0850250670
อีเมล์ : sukontip1502@gmail.com

นายอุดม หวังมวนกลาง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 098-1978529
อีเมล์ : udomwangteacher08@gmail.com

นางสาวอังศดา ประทุมแก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0943717770
อีเมล์ : nuniprathumgaew@gmail.com