กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชนธีร์ แก่นจักร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอุทัย เกลือสีโท
ครู คศ.2

นางตัญญุลักษณ์ หัสดร
ครู คศ.1

นายอุดม หวังมวนกลาง
ครูผู้ช่วย

นายธนากร พรมเดื่อ
ครูอัตราจ้าง