กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชนธีร์ แก่นจักร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางตัญญุลักษณ์ หัสดร
ครู คศ.2

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ หินเมืองเก่า
ครู คศ.2

นายอุดม หวังมวนกลาง
ครู คศ.1

นางสาวอังศดา ประทุมแก้ว
ครูอัตราจ้าง