กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชนธีร์ แก่นจักร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอุทัย เกลือสีโท
ครู คศ.2

นางตัญญุลักษณ์ หัสดร
ครู คศ.1

นายอุดม หวังมวนกลาง
ครู คศ.1

นางสาวอังศดา ประทุมแก้ว
ครูอัตราจ้าง