กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชนธีร์ แก่นจักร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางตัญญุลักษณ์ หัสดร
ครู คศ.3

นายนิกร สุริโย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

สุคนธ์ทิพย์ หินเมืองเก่า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายอุดม หวังมวนกลาง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอังศดา ประทุมแก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1