กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางตัญญุลักษณ์ หัสดร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 081-2659815
อีเมล์ : tunyulak2521@gmail.com

สุคนธ์ทิพย์ หินเมืองเก่า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
เบอร์โทร : 0850250670
อีเมล์ : sukontip1502@gmail.com

นายไชยวัฒน์ สิงห์โคตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0972491118
อีเมล์ : chaiwadsingkhot35@gmail.com

นางสาวอังศดา ประทุมแก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0943717770
อีเมล์ : nuniprathumgaew@gmail.com

นายวรุต เดชครอบ
ครูอัตราจ้าง