ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1 (108ล)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 3,036,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2 (216ล)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 8,216,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3 (324ล/41)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : 19,827,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุม (100/27)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 4,291,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารพยาบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารปกครอง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอุตสาหกรรม/คหกรรม (102/27)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 1,230,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สวนเกษตร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงจอดรถยนต์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงจอดรถจักรยานยนต์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บริเวณต่างๆ ของโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..