กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายภาณุวัช แก้วส่อง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางกันทิกา แก้วส่อง
ครู คศ.3

นางอรุณี โสส้มกบ
ครู คศ.3