กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายภาณุวัช แก้วส่อง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายชนธีร์ แก่นจักร
ครู คศ.2

นางอรุณี โสส้มกบ
ครู คศ.3

นายวิวัฒน์ชัย เกลี้ยงรส
ครูผู้ช่วย