ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางณัฐธยาน์ รังกลาง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประมวล คิดควร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นายศราวุธ กุลแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป