ฝ่ายบริหารทั่วไป

ว่าที่ร้อยตรีไพบูลย์ ศรีบุรินทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประมวล คิดควร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสนทยา งาชัยภูมิ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป