ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายปัญญา เพียพิมเพิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประมวล คิดควร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวทักษกร ไวแอ็ต
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป