ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางณัฐธยาน์ รังกลาง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประมวล คิดควร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นายสนทยา งาชัยภูมิ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป