ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนโนนกอกวิทยา กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายวิชาการโรงเรียนโนนกอกวิทยา
02 มี.ค. 59 ถึง 04 มี.ค. 59 กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนโนนกอกวิทยา งานวัดผล ฝ่ายวิชาการโรงเรียนโนนกอกวิทยา
19 ก.พ. 59 การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

บริเวณใต้ถุนอาคาร 3 โรงเรียนโนนกอกวิทยา ฝ่ายกิจการนักเรียน
11 ก.พ. 59 โครงการนักคณิตศาสตร์ภูธร ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
โครงการนักคณิตศาสตร์ภูธร ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนโนนกอกวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
03 ก.พ. 59 ถึง 05 ก.พ. 59 กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ผู้บำเพ็ญประโยชน์และลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ผู้บำเพ็ญประโยชน์และลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนโนนกอกวิทยา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ
12 ม.ค. 59 การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดที่ ๑๑
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องหินภูกระแตโรงเรียนโนนกอกวิทยา การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดที่ ๑๑ ด.ญ.จารุวรรณ คงโนนกอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ห้องหินภูกระแตโรงเรียนโนนกอกวิทยา ฝ่ายวิชาการ
06 ม.ค. 59 ถึง 08 ม.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย สอบกลางภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๘
โรงเรียนโนนกอกวิทยา ฝ่ายวิชาการ
25 ธ.ค. 58 จัดนิทรรศการเสนอผลงานทางวิชาการ "Nonkok Open House"
กิจกรรมเปิดบ้านสู่การเรียนรู้โรงเรียนโนนกอกวิทยา "Nonkok Open House" มีการจัดแสดงนิทรรศการ การแข่งขันทักษะวิชาการ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่บริการ และการแสดงนิทรรศการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้นครราชสีมา
โรงเรียนโนนกอกวิทยา ฝ่ายวิชาการ
25 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2558
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2558 
หอประชุมโรงเรียนโนนกอกวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
04 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558
วันที่ 4 ธันวาคม 2558  โรงเรียนโนนกอกวิทยา ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 
เสื้อเหลือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
01 ธ.ค. 58 วิ่งมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 1 ธันวาคม 2558  ณ โรงเรียนโนนกอกวิทยา  จัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช
ชุดกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
26 ต.ค. 58 ถึง 27 ต.ค. 58 เรียนตามปกติ สัปดาห์ที่ 1

ผู้รับผิดชอบ : งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนโนนกอกวิทยา ฝ่ายวิชาการ
21 พ.ค. 58 ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
โรงเรียนโนนกอกวิทยา ฝ่ายกิจการนักเรียน
14 พ.ค. 58 กิจกรรมการปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม. 1 และ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 14 พฤษภาคม 2558
หอประชุมโรงเรียนโนนกอกวิทยา สภานักเรียน โรงเรียนโนนกอกวิทยา
02 มี.ค. 58 ถึง 05 มี.ค. 58 กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557
ระหว่างวันที่ 2,3 และ 5 มีนาคม 2558
โรงเรียนโนนกอกวิทยา งานวัดผล ฝ่ายวิชาการ
25 ก.พ. 58 ถึง 27 ก.พ. 58 กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ภาคเรียนที่ 2/2557
ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2558
โรงเรียนโนนกอกวิทยา กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
21 ก.พ. 58 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับจังหวัด
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558
จังหวัดชัยภูมิ ฝ่ายวิชาการ
26 ม.ค. 58 ถึง 30 ม.ค. 58 โครงการเข้าค่ายวิชาการขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2558
โรงเรียนโนนกอกวิทยา ฝ่ายวิชาการ
14 ม.ค. 58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ในวันที่ 14 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
โรงเรียนโนนกอกวิทยา ฝ่ายกิจการนักเรียน
12 ม.ค. 58 ถึง 14 ม.ค. 58 กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557
ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2558
โรงเรียนโนนกอกวิทยา ฝ่ายวิชาการ
09 ม.ค. 58 งานเลี้ยงวันขึ้นปีใหม่และเลี้ยงต้อนรับคุณครูใหม่
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโนนกอกวิทยา
ร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงวันขึ้นปีใหม่และเลี้ยงต้อนรับคุณครูใหม่

บริเวณใต้ถุนอาคาร 3 โรงเรียนโนนกอกวิทยา ฝ่ายอำนวยการ
08 ม.ค. 58 ถึง 11 ม.ค. 58 ผู้นำนักศึกษาเพื่อสันติภาพ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 คน เข้าร่วมค่ายจิตอาสาคนกล้าฝัน
โรงเรียนสามัคคี อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ งานแนะแนวการศึกษา
25 ธ.ค. 57 วันคริสต์มาส (Merry Christmas)
โรงเรียนโนนกอกวิทยา กำหนดการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส (Merry Christmas)
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557
หอประชุมโรงเรียนโนนกอกวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
11 ธ.ค. 57 Big Cleaning Day
โรงเรียนโนนกอกวิทยา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
โรงเรียนโนนกอกวิทยา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
05 ธ.ค. 57 ถึง 21 ธ.ค. 57 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีสากล
นักเรียนวงโยธวาทิต จำนวน 42 คน โรงเรียนโนนกอกวิทยาเข้าค่ายฝึกซ้อมด้านดนตรีสากล
โดยมีคุณครูอนุชา สายสิงห์ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
โรงเรียนโนนกอกวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
04 ธ.ค. 57 วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557

หอประชุมโรงเรียนโนนกอกวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
04 ธ.ค. 57 เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ประจำปี 2557
โรงเรียนโนนกอกวิทยา จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน
เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
จุดเริ่มต้น : โรงเรียนโนนกอกวิทยา จุดกลับตัว : โรงเรียนบ้านหามแห เส้นชัย : โรงเรียนโนนกอกวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
19 พ.ค. 57 เริ่มเรียนสัปดาห์ที่ 1
ชุดนักเรียน โรงเรียนโนนกอกวิทยา
16 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียนที่ 1/2557
- เลือกกิจกรรมชุมนุม
- เลือกกลุ่มรายวิชาเพิ่มเติม
- รับตารางเรียน / ทำความสะอาดห้องเรียน
- พบครูที่ปรึกษา
ชุดนักเรียน โรงเรียนโนนกอกวิทยา
12 พ.ค. 57 คณะครูลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ / เสนอหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเห็นชอบ และประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา
ชุดสุภาพ ฝ่ายอำนวยการ / ฝ่ายวิชาการ
01 พ.ค. 57 ถึง 05 เม.ย. 57 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรกลุ่มโรงเรียนทุ่งกระมัง
(ผู้เข้าร่วม คณะผู้บริหาร และคณะครูทุกท่าน)
ชุดสุภาพ กลุ่มโรงเรียนทุ่งกระมัง