ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุบิน มุขแจ้ง
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงาน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มี.ค. 30 - 31 มี.ค. 31
ชื่อ-นามสกุล : นายเศรษฐา ศรีสุธรรมศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงาน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 เม.ย. 2531 – 2 มี.ค. 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายโกมล เศรษฐชวาลวงษ์
ตำแหน่ง : ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 มี.ค. 2532 – 30 มิ.ย. 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยณรงค์ ภูมิชัยโยธิน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียนโนนกอกวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ก.ค. 2532 – 30 ก.ย. 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรวิทย์ อาชีวศึกษาคม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่ระดับ 7
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2535 – 29 ธ.ค. 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรวิทย์ อาชีวศึกษาคม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการระดับ 8
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ธ.ค. 2537 – 26 ธ.ค. 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายเศรษฐา ศรีสุธรรมศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการระดับ 8
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ก.พ. 2542 – 2 พ.ย. 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรัตน์ ธรรมประกอบ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 พ.ย. 2548 – 15 พ.ย. 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิศักดิ์ ลากะสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พ.ย. 2554 – 12 ก.พ. 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา เพียพิมเพิ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 ก.พ. 2557 – 30 ก.ย. 2561
ชื่อ-นามสกุล : นางณัฐธยาน์ รังกลาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย. 2561 – 30 ก.ย. 2565
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีไพบูลย์ ศรีบุรินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธันวาคม 2565 - ปัจจุบัน