กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกฤษณา ชาลีบัว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนันทพร ระภักดี
ครู คศ.3

นายมังกร โสส้มกบ
ครู คศ.3

นางกาญจนาวดี คิดควร
ครู คศ.3

นางอุไร อัปมาโน
ครู คศ.2

นายชัยวริตร งามภูเขียว
ครู คศ.2

นางสาวรวงข้าว นามแสง
ครู คศ.1

นางสาวกนกวรรณ หนูโพนทา
ครูอัตราจ้าง