กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกฤษณา ชาลีบัว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนันทพร ระภักดี
ครู คศ.3

นายมังกร โสส้มกบ
ครู คศ.3

นางกาญจนาวดี คิดควร
ครู คศ.3

นางอุไร อัปมาโน
ครู คศ.2

นายชัยวริตร งามภูเขียว
ครู คศ.2

นางสาวกนกวรรณ หนูโพนทา
ครูอัตราจ้าง