กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกฤษณา ชาลีบัว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางนันทพร ระภักดี
ครู คศ.3

นายมังกร โสส้มกบ
ครู คศ.3

นางกาญจนาวดี คิดควร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางอุไร อัปมาโน
ครู คศ.2

นายชัยวริตร งามภูเขียว
ครู คศ.2

นางสาวรวงข้าว นามแสง
ครู คศ.1

นางสาวกนกวรรณ หนูโพนทา
ครูอัตราจ้าง