กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกฤษณา ชาลีบัว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
อีเมล์ : i_am_dao 1981@hotmail.com

นางกาญจนาวดี คิดควร
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 089-6177084
อีเมล์ : cherry_humton@hotmail.com

นายมังกร โสส้มกบ
ครู คศ.3

นางนันทพร ระภักดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
อีเมล์ : focuspumpim@gmail.com

นางอุไร อัปมาโน
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 089-5760126
อีเมล์ : urai252592@hotmail.com

นายชัยวริตร งามภูเขียว
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 091-8631709
อีเมล์ : chaiwarit2019@mail.com

นางสาวกนกวรรณ หนูโพนทา
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0933176116
อีเมล์ : k.nooponta16@gmail.com