ฝ่ายกิจการนักเรียน

นางณัฐธยาน์ รังกลาง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอนุตตรีย์ ศรีลาศักดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายพิเดช ระภักดี
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน