ฝ่ายกิจการนักเรียน

ว่าที่ร้อยตรีไพบูลย์ ศรีบุรินทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสำเริง ทัดไทย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายภาณุวัช แก้วส่อง
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน