กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธีระวัฒน์ สมบูรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายดิลก อุตราช
วิทยากรพิเศษ

นางสาวพัชรี เหง้ากอก
ครูอัตราจ้าง