กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธีระวัฒน์ สมบูรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพัชรา เฉลียวชาติ
ครู คศ.1

นายดิลก อุตราช
ครูอัตราจ้าง