คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเสนอ นราพล
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0899474548
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์พงศ์ ขวัญกลาง
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0896270905
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยนต์ อุดมบัว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธนาวุธ วิชัยระหัด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมฤทธิ์ ดีหามแห
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายน้อย แสนสระ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0878769706
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล บัวสระ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0813896579
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ สัจจาสังข์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายพิเดช ระภักดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 085-2017564
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย เลิศขามป้อม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 087-44550576
ชื่อ-นามสกุล : นายวรฉัตร พงศ์ธีระดุลย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายจีรวุฒิ โคตรโนนกอก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 088-4791018
ชื่อ-นามสกุล : พระครูเกษม ขันติธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปภัทร์คุณาธาร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร : 085-7675456
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีไพบูลย์ ศรีบุรินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน