คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเสนอ นราพล
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0899474548
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์พงศ์ ขวัญกลาง
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0817300161
ชื่อ-นามสกุล : นายขาน นามโนนเขวา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0903595094
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล คิดควร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0812555421
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร พรมเดื่อ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรติชัย นอกสระ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0986341844
ชื่อ-นามสกุล : นางสมจิตร ทัดไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 0892778133
ชื่อ-นามสกุล : พระครูเกษมขันติธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุเมธธรรมากร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายน้อย แสนสระ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0878769706
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ พงษ์ชัยภูมิ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล บัวสระ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0813896579
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา เพียพิมเพิ่ม
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0819552879