คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเสนอ นราพล
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0899474548
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์พงศ์ ขวัญกลาง
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0896270905
ชื่อ-นามสกุล : นายจำนงค์ เกื้นโนนกอก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0966122334
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติพงษ์ ลีขามป้อม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 093-5380635
ชื่อ-นามสกุล : นายขาน นามโนนเขวา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0903595094
ชื่อ-นามสกุล : นายน้อย แสนสระ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0878769706
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล บัวสระ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0813896579
ชื่อ-นามสกุล : นางโฉมยงค์ ปรางค์ชัยภูมิ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 089-0351439
ชื่อ-นามสกุล : นายพิเดช ระภักดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 085-2017564
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย เลิศขามป้อม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 087-44550576
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ จรรย์โกมล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 061-2431846
ชื่อ-นามสกุล : นายจีรวุฒิ โคตรโนนกอก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 088-4791018
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปภัศร์คุณาธาร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 085-7675456
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุเมธธรรมากร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 081-9761093
ชื่อ-นามสกุล : นางณัฐธยาน์ รังกลาง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0826014399