กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางลำใย พงษ์โพธิ์ชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางละม่อม กรุมรัมย์
ครู คศ.3

นางสาวธารทิพย์ สิงห์รุ่งเรือง
ครู คศ.1

นายณัฐวุฒิ นามศรีคุณ
ครู คศ.1

นายเกษมศักดิ์ จันทร์เพ็ง
ครูอัตราจ้าง