กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางลำใย พงษ์โพธิ์ชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางดวงเดือน หมื่นสุรินทร์
ครู คศ.3

นางละม่อม กรุมรัมย์
ครู คศ.3

นางสาวธารทิพย์ สิงห์รุ่งเรือง
ครู คศ.1

นางสาววนิดา คำศักดิ์ดา
ครูอัตราจ้าง