กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายคำขวัญ ขวากภูเขียว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสมประสงค์ พื้นชัยภูมิ
ครู คศ.3

นายภาณุวัช แก้วส่อง
ครู คศ.3

นางสาวอาทิตยา คงโนนกอก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวภาวิณี ดวงศักดิ์ดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวขวัญกมล ชาวดร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2