กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายคำขวัญ ขวากภูเขียว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 091-8678446
อีเมล์ : amornkiatkul2523@gmail.com

นางสมประสงค์ พื้นชัยภูมิ
ครู คศ.3
อีเมล์ : i_ampossible@hotmail.com

นายภาณุวัช แก้วส่อง
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 081-1979370
อีเมล์ : yesped2523@gmail.com

นางสาวอาทิตยา คงโนนกอก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
อีเมล์ : Atitaya_kong@hotmail.com

นางสาวภาวิณี ดวงศักดิ์ดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
เบอร์โทร : 086-2498382
อีเมล์ : pavineeduangsakdee.2530@gmail.com