กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสมประสงค์ พื้นชัยภูมิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายภาณุวัช แก้วส่อง
ครู คศ.3

นายคำขวัญ ขวากภูเขียว
ครู คศ.3

นางสาวอาทิตยา คงโนนกอก
ครู คศ.3

นางสาวภาวิณี ดวงศักดิ์ดี
ครู คศ.2

นางสาวอัจฉรา โคตรมา
ครูอัตราจ้าง