ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 235) 06 พ.ค. 65
ประกาศผลการสอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 193) 06 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนโนนกอกวิทย (เพิ่มเติม) สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 115) 29 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง การรณรงค์ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้กับนักเรียนโรงเรียนโนนกอกวิทยา (อ่าน 63) 27 เม.ย. 65
ประกาศ เลื่อนวันมอบตัวและกำหนดการสอบคัดห้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 109) 31 มี.ค. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 344) 28 มี.ค. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 367) 28 มี.ค. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 486) 28 มี.ค. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 640) 28 มี.ค. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 974) 28 มี.ค. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1021) 28 มี.ค. 65
ประกาศ เลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 111) 25 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโนนกอกวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 133) 23 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโนนกอกวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 108) 23 มี.ค. 65
แนวทางการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ,การปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1365) 13 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง หยุดเรียนแบบ On-site ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2565 (อ่าน 620) 27 ก.พ. 65
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนโนนกอกวิทยา (อ่าน 173) 24 ก.พ. 65
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติ เรื่องการถ่ายโอนความร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโนนกอกวิทยา ด้วยการจัดรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ (อ่าน 243) 24 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 747) 21 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง การตรวจ ATK สำหรับนักเรียน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบ On-Site (อ่าน 240) 27 ม.ค. 65
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ร่างกายมนุษย์ รายวิชา วิทยาศาสตร์ 3 ว22101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโนนกอกวิทยา (อ่าน 613) 17 ม.ค. 65
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแยกสาร รายวิชา วิทยาศาสตร์ 4 ว22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโนนกอกวิทยา (อ่าน 601) 17 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนแบบมาเรียนที่โรงเรียน (On-Site) เพิ่มเติม ในระหว่างวันที่ 10-18 มกราคม 2565 (อ่าน 397) 07 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนแบบมาเรียนที่โรงเรียน (On-Site) ช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ (อ่าน 150) 30 ธ.ค. 64
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 162) 22 ธ.ค. 64
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การแก้ปัญหาด้วย scratch โดยการจัดการเรียนรู้ แบบปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 166) 22 ธ.ค. 64
ประกาศหยุดเรียน เนื่องจากจัดกิจกรรม “ตุ้มโฮม เกี่ยวข้าว พอเพียง” ตามโครงการ ยุวเกษตรกรรักษ์วิถีพอเพียง กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนโนนกอกวิทยา (อ่าน 148) 08 ธ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การเปิดเรียนแบบมาเรียนที่โรงเรียน (On-site) ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป (อ่าน 190) 06 ธ.ค. 64
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) การพูดสนทนาภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติ เรื่อง Everyday English" (อ่าน 201) 26 พ.ย. 64
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง My Life เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโนนกอกวิทยา" (อ่าน 175) 26 พ.ย. 64
ประกาศ การเปิดเรียนแบบมาเรียนที่โรงเรียน (On-Site) สลับกับ ออนไลน์ (Online) ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2564 (อ่าน 219) 26 พ.ย. 64
ประกาศ การเปิดเรียนแบบมาเรียนที่โรงเรียน (On-Site) สลับกับ ออนไลน์ (Online) ในระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน 167) 20 พ.ย. 64
ประกาศเลื่อนกำหนดการเปิดเรียน แบบมาเรียนแบบมาเรียนที่โรงเรียน (On-Site) ครั้งที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 137) 14 พ.ย. 64
ประกาศเลื่อนกำหนดการเปิดเรียน แบบมาเรียนแบบมาเรียนที่โรงเรียน (On-Site) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 528) 31 ต.ค. 64
ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 716) 26 ต.ค. 64
ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 672) 26 ต.ค. 64
ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 739) 26 ต.ค. 64
ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1245) 26 ต.ค. 64
ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1568) 26 ต.ค. 64
ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 762) 18 ต.ค. 64