ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 663) 22 มี.ค. 66
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 426) 22 มี.ค. 66
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 263) 22 มี.ค. 66
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 324) 22 มี.ค. 66
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 266) 22 มี.ค. 66
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 543) 22 มี.ค. 66
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 210) 20 มี.ค. 66
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 189) 20 มี.ค. 66
ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ (การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-MATH)) (อ่าน 210) 03 ก.พ. 66
ประกาศผลการสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ (อ่าน 283) 03 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนโนนกอกวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 198) 03 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง การเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ (อ่าน 189) 18 ม.ค. 66
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 861) 10 ต.ค. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 975) 10 ต.ค. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1159) 10 ต.ค. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1410) 10 ต.ค. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1293) 10 ต.ค. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1492) 10 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนโนนกอกวิทยา เรื่อง รับสมัคร สรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง (อ่าน 528) 04 ต.ค. 65
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกที่มีต่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 275) 07 ก.ย. 65
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตนิสัยทางคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 406) 10 ส.ค. 65
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของครูลิคและรุดนิค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 394) 10 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนโนนกอกวิทยา เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 255) 15 ก.ค. 65
ประกาศผลการสอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 801) 06 พ.ค. 65
ประกาศผลการสอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 597) 06 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนโนนกอกวิทย (เพิ่มเติม) สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 549) 29 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง การรณรงค์ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้กับนักเรียนโรงเรียนโนนกอกวิทยา (อ่าน 345) 27 เม.ย. 65
ประกาศ เลื่อนวันมอบตัวและกำหนดการสอบคัดห้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 421) 31 มี.ค. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 915) 28 มี.ค. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 747) 28 มี.ค. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1152) 28 มี.ค. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1097) 28 มี.ค. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1629) 28 มี.ค. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1587) 28 มี.ค. 65
ประกาศ เลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 348) 25 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโนนกอกวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 356) 23 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโนนกอกวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 329) 23 มี.ค. 65
แนวทางการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ,การปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1602) 13 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง หยุดเรียนแบบ On-site ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2565 (อ่าน 832) 27 ก.พ. 65
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนโนนกอกวิทยา (อ่าน 394) 24 ก.พ. 65
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติ เรื่องการถ่ายโอนความร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโนนกอกวิทยา ด้วยการจัดรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ (อ่าน 495) 24 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1050) 21 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง การตรวจ ATK สำหรับนักเรียน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบ On-Site (อ่าน 493) 27 ม.ค. 65
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ร่างกายมนุษย์ รายวิชา วิทยาศาสตร์ 3 ว22101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโนนกอกวิทยา (อ่าน 837) 17 ม.ค. 65
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแยกสาร รายวิชา วิทยาศาสตร์ 4 ว22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโนนกอกวิทยา (อ่าน 833) 17 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนแบบมาเรียนที่โรงเรียน (On-Site) เพิ่มเติม ในระหว่างวันที่ 10-18 มกราคม 2565 (อ่าน 682) 07 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนแบบมาเรียนที่โรงเรียน (On-Site) ช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ (อ่าน 361) 30 ธ.ค. 64
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 398) 22 ธ.ค. 64
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การแก้ปัญหาด้วย scratch โดยการจัดการเรียนรู้ แบบปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 453) 22 ธ.ค. 64
ประกาศหยุดเรียน เนื่องจากจัดกิจกรรม “ตุ้มโฮม เกี่ยวข้าว พอเพียง” ตามโครงการ ยุวเกษตรกรรักษ์วิถีพอเพียง กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนโนนกอกวิทยา (อ่าน 396) 08 ธ.ค. 64