ข่าวประชาสัมพันธ์
"ตารางเรียน" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 394) 25 พ.ค. 64
แบบลงทะเบียนเรียน ม.1- ม.6 (อ่าน 271) 25 พ.ค. 64
ประกาศการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 313) 25 พ.ค. 64
ประกาศการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 165) 25 พ.ค. 64
ประกาศผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 259) 25 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 142) 25 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์และเลื่อนกำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 902) 25 พ.ค. 64
ประกาศการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 62) 25 พ.ค. 64
แบบลงทะเบียนเรียน ม.1- ม.6 (อ่าน 64) 25 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดห้องนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 621) 04 พ.ค. 64
ประกาศห้องสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 460) 29 เม.ย. 64
ประกาศห้องสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 323) 29 เม.ย. 64
ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดห้องเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 292) 24 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2669) 21 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 594) 23 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 405) 16 มี.ค. 64
ปฎิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 659) 04 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 449) 02 มี.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ตารางเรียนประจำสัปดาห์ระดับชั้น ม.3-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 677) 30 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ ปฎิทินการมาเรียนของนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามนโยบายการป้องกัน COVID-19 (อ่าน 553) 30 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ ตารางเรียนประจำสัปดาห์ระดับชั้น ม.1-ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 660) 30 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 578) 24 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ การประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 708) 13 มิ.ย. 63
ประกาศ ผลคะแนนการสอบคัดเลือกระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1035) 10 มิ.ย. 63
ประกาศ ผลการจัดห้องเรียนของนักเรียน ชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1047) 10 มิ.ย. 63
ประกาศ ผลการจัดห้องเรียนของนักเรียน ชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1156) 10 มิ.ย. 63
ประกาศ ผลคะแนนการสอบคัดเลือกระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 831) 10 มิ.ย. 63
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2563 (อ่าน 695) 03 มิ.ย. 63
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2563 (อ่าน 615) 03 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดห้อง ของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 666) 11 พ.ค. 63
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางกาญจนาวดี คิดควร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโนนกอกวิทยา (อ่าน 308) 26 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนโนนกอกวิทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 799) 16 เม.ย. 63
ประกาศกำหนดการสอบคัดห้องเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 773) 30 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนโนนกอกวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 880) 20 มี.ค. 63
ประกาศผลการเรียนระดับชั้น ม.1- ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 2405) 19 มี.ค. 63
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวภาวิณี ดวงศักดิ์ดี ครูชำนาญการ โรงเรียนโนนกอกวิทยา (อ่าน 371) 19 ก.พ. 63
ประกาศผลการแข่งขัน (อ่าน 765) 24 ม.ค. 63
ประกาศผลการแข่งขัน (อ่าน 770) 24 ม.ค. 63
ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม “นักคณิตศาสตร์ภูธรและนักวิทย์รุ่นเยาว์” ครั้งที่ ๑๖ (อ่าน 428) 12 ม.ค. 63
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางอุไร อัปมาโน ครูชำนาญการ โรงเรียนโนนกอกวิทยา (อ่าน 406) 10 ม.ค. 63