ภาพกิจกรรม
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
ติดตามรูปภาพกิจกรรมได้ที่ Facebook งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
ฝ่ายกิจการนักเรียน งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนโนนกอกวิทยา ได้จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562
ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 67 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระชนมพรรษา 41 พรรษา และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ เก่งดี มีสุข และเห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีค่านิยมที่ดี โดยมีนางณัฐธยาน์ รังกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนกอกวิทยา และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากพระอาจารย์จารุวัฒน์ อคปณโญ วัดชัยภูมิวนาราม จังหวัดชัยภูมิ, กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (กรป.กลาง) และโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2562,09:31   อ่าน 22 ครั้ง