ลูกจ้างชั่วคราว

นายสวน บัวสระ
พนักงานทั่วไป

นายสง สังฤทธิ์
พนักงานทั่วไป

นายจักรรินทร์ คำดีตุ่น
พนักงานทั่วไป