ลูกจ้างชั่วคราว

นายสงค์ สังฤทธิ์
พนักงานทั่วไป

นายจักรรินทร์ คำดีตุ่น
พนักงานทั่วไป