พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสุภาพร รจนาสม
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวสนภา กาบคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสงค์ สังฤทธิ์