ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

นางณัฐธยาน์ รังกลาง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพลพรรธน์ ภูสีดวง
รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนงาน

นายสำเริง ทัดไทย
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน