ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 176) 24 เม.ย. 66
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 150) 24 เม.ย. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 451) 29 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 596) 29 มี.ค. 66
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 1029) 22 มี.ค. 66
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 679) 22 มี.ค. 66
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 524) 22 มี.ค. 66
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 653) 22 มี.ค. 66
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 1222) 22 มี.ค. 66
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1329) 22 มี.ค. 66
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 447) 20 มี.ค. 66
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 380) 20 มี.ค. 66
ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ (การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-MATH)) (อ่าน 301) 03 ก.พ. 66
ประกาศผลการสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ (อ่าน 370) 03 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนโนนกอกวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 281) 03 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง การเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ (อ่าน 270) 18 ม.ค. 66
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 957) 10 ต.ค. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1107) 10 ต.ค. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1254) 10 ต.ค. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1586) 10 ต.ค. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1404) 10 ต.ค. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1618) 10 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนโนนกอกวิทยา เรื่อง รับสมัคร สรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง (อ่าน 636) 04 ต.ค. 65
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกที่มีต่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 415) 07 ก.ย. 65
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตนิสัยทางคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 464) 10 ส.ค. 65
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของครูลิคและรุดนิค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 458) 10 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนโนนกอกวิทยา เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 312) 15 ก.ค. 65
ประกาศผลการสอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 883) 06 พ.ค. 65
ประกาศผลการสอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 672) 06 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนโนนกอกวิทย (เพิ่มเติม) สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 610) 29 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง การรณรงค์ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้กับนักเรียนโรงเรียนโนนกอกวิทยา (อ่าน 407) 27 เม.ย. 65
ประกาศ เลื่อนวันมอบตัวและกำหนดการสอบคัดห้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 493) 31 มี.ค. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 982) 28 มี.ค. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 817) 28 มี.ค. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1236) 28 มี.ค. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1175) 28 มี.ค. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1721) 28 มี.ค. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1664) 28 มี.ค. 65
ประกาศ เลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 405) 25 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโนนกอกวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 415) 23 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโนนกอกวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 389) 23 มี.ค. 65
แนวทางการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ,การปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1667) 13 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง หยุดเรียนแบบ On-site ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2565 (อ่าน 889) 27 ก.พ. 65
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนโนนกอกวิทยา (อ่าน 453) 24 ก.พ. 65
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติ เรื่องการถ่ายโอนความร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโนนกอกวิทยา ด้วยการจัดรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ (อ่าน 554) 24 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1125) 21 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง การตรวจ ATK สำหรับนักเรียน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบ On-Site (อ่าน 557) 27 ม.ค. 65
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ร่างกายมนุษย์ รายวิชา วิทยาศาสตร์ 3 ว22101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโนนกอกวิทยา (อ่าน 897) 17 ม.ค. 65
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแยกสาร รายวิชา วิทยาศาสตร์ 4 ว22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโนนกอกวิทยา (อ่าน 889) 17 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนแบบมาเรียนที่โรงเรียน (On-Site) เพิ่มเติม ในระหว่างวันที่ 10-18 มกราคม 2565 (อ่าน 737) 07 ม.ค. 65