ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ "นักคณิตศาสตร์ภูธร ครั้งที่ 17" ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 57) 18 ม.ค. 66
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 693) 10 ต.ค. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 806) 10 ต.ค. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1015) 10 ต.ค. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1168) 10 ต.ค. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1103) 10 ต.ค. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1286) 10 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนโนนกอกวิทยา เรื่อง รับสมัคร สรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง (อ่าน 404) 04 ต.ค. 65
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกที่มีต่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 232) 07 ก.ย. 65
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตนิสัยทางคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 363) 10 ส.ค. 65
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของครูลิคและรุดนิค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 356) 10 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนโนนกอกวิทยา เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 223) 15 ก.ค. 65
ประกาศผลการสอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 759) 06 พ.ค. 65
ประกาศผลการสอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 555) 06 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนโนนกอกวิทย (เพิ่มเติม) สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 494) 29 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง การรณรงค์ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้กับนักเรียนโรงเรียนโนนกอกวิทยา (อ่าน 305) 27 เม.ย. 65
ประกาศ เลื่อนวันมอบตัวและกำหนดการสอบคัดห้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 371) 31 มี.ค. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 859) 28 มี.ค. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 701) 28 มี.ค. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1060) 28 มี.ค. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1036) 28 มี.ค. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1570) 28 มี.ค. 65
ประกาศผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1533) 28 มี.ค. 65
ประกาศ เลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 311) 25 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโนนกอกวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 320) 23 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโนนกอกวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 301) 23 มี.ค. 65
แนวทางการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ,การปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1569) 13 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง หยุดเรียนแบบ On-site ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2565 (อ่าน 798) 27 ก.พ. 65
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนโนนกอกวิทยา (อ่าน 356) 24 ก.พ. 65
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติ เรื่องการถ่ายโอนความร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโนนกอกวิทยา ด้วยการจัดรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ (อ่าน 459) 24 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1003) 21 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง การตรวจ ATK สำหรับนักเรียน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบ On-Site (อ่าน 455) 27 ม.ค. 65
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ร่างกายมนุษย์ รายวิชา วิทยาศาสตร์ 3 ว22101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโนนกอกวิทยา (อ่าน 809) 17 ม.ค. 65
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแยกสาร รายวิชา วิทยาศาสตร์ 4 ว22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโนนกอกวิทยา (อ่าน 799) 17 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนแบบมาเรียนที่โรงเรียน (On-Site) เพิ่มเติม ในระหว่างวันที่ 10-18 มกราคม 2565 (อ่าน 643) 07 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนแบบมาเรียนที่โรงเรียน (On-Site) ช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ (อ่าน 328) 30 ธ.ค. 64
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 363) 22 ธ.ค. 64
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การแก้ปัญหาด้วย scratch โดยการจัดการเรียนรู้ แบบปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 380) 22 ธ.ค. 64
ประกาศหยุดเรียน เนื่องจากจัดกิจกรรม “ตุ้มโฮม เกี่ยวข้าว พอเพียง” ตามโครงการ ยุวเกษตรกรรักษ์วิถีพอเพียง กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนโนนกอกวิทยา (อ่าน 362) 08 ธ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การเปิดเรียนแบบมาเรียนที่โรงเรียน (On-site) ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป (อ่าน 368) 06 ธ.ค. 64
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) การพูดสนทนาภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติ เรื่อง Everyday English" (อ่าน 388) 26 พ.ย. 64
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง My Life เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโนนกอกวิทยา" (อ่าน 327) 26 พ.ย. 64
ประกาศ การเปิดเรียนแบบมาเรียนที่โรงเรียน (On-Site) สลับกับ ออนไลน์ (Online) ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2564 (อ่าน 441) 26 พ.ย. 64
ประกาศ การเปิดเรียนแบบมาเรียนที่โรงเรียน (On-Site) สลับกับ ออนไลน์ (Online) ในระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน 354) 20 พ.ย. 64
ประกาศเลื่อนกำหนดการเปิดเรียน แบบมาเรียนแบบมาเรียนที่โรงเรียน (On-Site) ครั้งที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 303) 14 พ.ย. 64
ประกาศเลื่อนกำหนดการเปิดเรียน แบบมาเรียนแบบมาเรียนที่โรงเรียน (On-Site) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 732) 31 ต.ค. 64
ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 977) 26 ต.ค. 64
ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1131) 26 ต.ค. 64
ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 965) 26 ต.ค. 64
ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1641) 26 ต.ค. 64