ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

เปลวเทียน  หมายถึง ปัญญาและแสงสว่างนำทางแห่งชีวิต
       ดอกบัว   หมายถึง ความดีงามทั้งทางด้านคุณธรรม และจริยธรรมสีประจำโรงเรียน


           สีฟ้า  หมายถึง ความร่มเย็น ความสงบสุข
                                 สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ ความอดทน ความเกรียงไกร
อักษรย่อโรงเรียน
วิสัยทัศน์

             โรงเรียนโนนกอกวิทยาพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐาน
                             ภายใต้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   คติประจำโรงเรียน

ธมฺมจารี สุขํ เสติ
"ผู้ประพฤติธรรม  ย่อมอยู่เป็นสุข"ปรัชญาของโรงเรียน

  "เรียนดี กีฬาเด่น เน้นสามัคคี มีคุณธรรม"พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียน
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. พัฒนาสื่อ/นวัตกรรม และเทคโนโลยี
5. พัฒนาการวัดและประเมินผล
6. การบริการและประสานชุมชน
7. การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และต้นสังกัด
8. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทาง SBMLD