วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
                           โรงเรียนโนนกอกวิทยาพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐาน
                          ภายใต้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

 

ปรัชญา

ธมฺมจารี สุขํ เสติ
ผู้ประพฤติธรรม  ย่อมอยู่เป็นสุข